Kongokrisen FN-insatsen 1960-1964 i analys

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vi har gjort en utvärdering av FN:s insatser i Kongo 1960-1964. Vi har analyserat utifrån en konflikthanteringsmodell som vi har hämtat ur Contemporary Conflict Resolution av bland annat Oliver Ramsbotham. I denna modell är peacekeeping och peace enforcement centrala inslag. Med dessa begrepp åsyftas fredsbevarande respektive fredsframtvingande åtgärder för att nå fred eller förhindra krig. Resultatet av vår analys är att delar av insatsen var framgångsrik, däribland peace enforcement. Långsiktliga åtgärder för fred saknades dock, vilket ledde till att våldsamheterna åter tilläts blossa upp när FN lämnade landet. Resultatet av vårt arbete kan användas för att visa på att peace enforcement har använts och kan vara en framgångsrik metod för FN i framtida situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)