"Vi är skyldiga att vara intresserade av barnen" : En kvalitativ studie om förskollärares användning av populärkultur i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder sig av populärkultur i förskolan och hur de förhåller sig till den. Studiens frågeställningar berör förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt med populärkultur i arbete med barnen. Studien tar sin utgångspunkt i förskollärarnas beskrivningar av arbetet med populärkultur, utifrån den fenomenologiska teorin som synliggör människors föreställningar, tankar och åsikter. En kvalitativ forskningsmetod har använts där insamling av empiri har utgått från fokusgruppintervjuer. Resultatet visar att förskollärarna upplever populärkulturen både som en resurs och som ett hinder i verksamheten. Förskollärarnas värderingar och normer av populärkulturen påverkar vilken populärkultur som väljs att arbeta med i förskolan samt hur den ska användas. Genom öppna diskussioner tillsammans med barn och kollegor synliggörs normer och värderingar om populärkulturella artefakter. I diskussion och kommunikation kring dessa artefakter möjliggör lärande situationer för både barn och vuxna där populärkulturen skapar en gemensam faktor mellan alla parter. Vår förhoppning med studien är att bidra till forskning om populärkulturens inverkan och position i förskolan. Vi hoppas även att yrkessamma inom förskolan, som tar del av studien, får en större medvetenhet och förståelse för arbetet med populärkultur samt hur egna normer kan påverka arbetet med detta fenomen i verksamheten.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)