Visuell bedömning av blodförlust : Anestesisjuksköterskans uppgift

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Blödning är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma, dokumentera och åtgärda blödning som uppkommer peroperativt. Blodförluster kan medföra komplikationer för patienten och därmed resultera i ökat lidande. Blödningsbedömningen sker oftast genom visuell uppskattning, vilket visat sig vara en mycket osäker metod som oftast stämmer dåligt överens med den verkliga blödningen. Syftet med den här studien var att undersöka anestesisjuksköterskans förmåga att visuellt uppskatta peroperativ blodförlust. En kvantitativ studie genomfördes, där 30 anestesisjuksköterskor deltog. Deltagarna fick uppskatta mängden blod som fanns på tre olika material (operationsduk, kompresser och sugbehållare) på två olika stationer, sammanlagt sex stationer. Deltagarna fick även skatta sin egna förmåga till uppskattning. Därefter undersöktes hur många av deltagarnas skattningar som var inom den 20 % gräns som författarna angivit som acceptabel felmarginal. Vidare undersöktes om det fanns något samband mellan kön, yrkeserfarenhet, egenskattning och förmågan att uppskatta visuell blödning. Resultatet visade att underskattning av blödning var vanligast, men det var inga stora skillnader mellan över- underskattning. I studien framkom att visuell blödningsbedömning är en svår och osäker metod. Det behövs utbildning för att kunna genomföra en mer korrekt visuell bedömning. Men bättre vore att ta fram andra metoder som är lättare att använda, säkrare och därmed mer tillförlitliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)