Bådas njutning, bådas ansvar - En fokusgruppsstudie om sexualitetens betydelser bland ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Axel Persson; [2011-02-08]

Nyckelord: Sexualitet; ungdom; identitet;

Sammanfattning: Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om föreställningar om sexualitetens betydelser bland ungdomar. Syftet med uppsatsen är att visa på hur ungdomar resonerar, argumenterar och tydliggör sexualiteten i sin sociala kontext. Min utgångspunkt är hermeneutisk, jag söker en djupare förståelse bakom ungdomarnas utsagor och vad berättelserna har för betydelse. Mina frågeställningar är: På vilket sätt har sexualiteten betydelse för ungdomar? Vilka gemensamheter, motsättningar och skillnader finns i ungdomarnas berättelser? Hur begripliggör ungdomar sexualitet i förhållande till anknytande aspekter av sexualitet?Jag har genomfört fem fokusgrupper tillsammans med ungdomar i åldrar mellan 15 och 22 från olika gymnasie- och grundskolor i Göteborg. Den teoretiska bakgrunden har jag hämtat i Anthony Giddens terminologi om identitet, senmodernitet och reflexivitet samt Judith Butlers konstruktionistiska könsteori.I uppsatsen analyserar jag ungdomarnas utsagor och för en diskussion i samspel med min teoretiska förståelse. Mitt resultat visar på hur sexualiteten har en central och samordnande funktion i ungdomarnas berättelser. Genom sexualiteten begripliggörs och formas identiteten, självet genom olika normativa, politiska och kulturella föreställningar om sex, kärlek, kroppar och njutning. Sexualiteten ger på detta sätt betydelser i skapandet och omprövandet av individualitet, romantik, ömsesidighet och maskulinitet samt feminitet. Jag visar också på hur olika socialisationsmönster kan urskiljas. Sexualiteten blir betydelsefull på olika sätt i olika sociala kontexter, och blir påtaglig genom fokusgruppernas olika konstellationer. Sexualiteten kan ibland vävas samman med föreställningar om jämställdhet, ömsesidighet, symmetri och valfrihet, men i andra sammanhang förstås det som något komplementärt, könsdikotomt och strukturerat. I diskussionen argumenterar jag för att sexualiteten är något intimit sammankopplad med identitetsutvecklingen och att det också skapar förutsättningar för en psykosexuell mognad och utveckling bland ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)