Bristande trycksårsprevention. Sjuksköterskans ansvar. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Trycksår är ett vanligt förekommande globalt bekymmer för hälso- och sjukvården som orsakar ett onödigt vårdlidande för patienten. Befintliga riktlinjer, evidensbaserad kunskap och trycksårspreventiva hjälpmedel förekommer, men trots detta fortsätter trycksår att uppstå. Studiens syfte var att belysa orsaker till varför trycksår uppkommer trots riktlinjer för prevention finns tillgängliga för vårdpersonal. Litteraturgranskningen utgår från tio vetenskapliga artiklar. Från analys av artiklarna belystes bristande trycksårsbedömningar, behovet av ökad kunskap och förändring av prioritering hos vårdpersonal, fullbemannad vårdverksamhet samt tillgängliga trycksårsförebyggande resurser. Sammanfattningsvis bidrar sjuksköterskans förhållningsätt till trycksårsprevention till uppkomst av trycksår. Organisationen behöver skapa förutsättningar för att vårdpersonalen ska kunna arbeta patientsäkert genom att trycksårspreventiva åtgärder prioriteras, utförs och dokumenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)