Vad ska vi göra med den psykosociala arbetsmiljön? : En undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och hur vi kan arbeta för att förbättra den.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

Sammanfattning:

Denna uppsats baseras på en undersökning inom en global organisation. Syftet med

undersökningen är att tydliggöra och beskriva en HR-avdelnings upplevelse av sin egen

psykosociala arbetsmiljö. Utgångspunkten är att det finns givna faktorer som påverkar den

psykosociala arbetsmiljön. Vidare syftar undersökningen till att motivera organisationen att

arbeta vidare med detta.

Teorin som dessa faktorer utgår från är att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av för stor

arbetsbelastning, bristande kontroll, brist på erkänsla, gemenskapen på arbetet, rollkonflikter

och värderingskonflikter (Åsberg, Grape, Nygren, Rohde, Wahlberg, & Währborg, 2010;

Thylefors, 2011). Även kompetens och möjligheten att påverka arbetsplatsen utgör faktorer

(Wreder, 2007). Kunskap, kommunikation och ett gott ledarskap är grunden för att ha en

fungerande psykosocial arbetsmiljö.

Undersökningen grundas i en deduktiv ansats, där deltagarna inledningsvis skattar faktorer

genom en kvantitativ enkät, för att några veckor senare diskutera faktorerna i kvalitativa

fokusgrupper. Syftet med enkäten var att erhålla en anonym och individuell skattning av

upplevelsen, medan syftet med fokusgrupperna var att erhålla en djupare information om

upplevelsen och hur arbetstagarna upplever att den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras.

Resultatet tolkades utifrån teorin och flertalet faktorer hade potential att åtgärdas. För att

kunna bedriva ett adekvat arbetsmiljöarbete är det viktigt för samtliga organisationer att

identifiera dessa och arbeta med de faktorer som arbetstagarna upplever aktuella. Vidare är

det viktigt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett organisationsperspektiv,

än endast det individuella perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)