Skriftliga räknemetoder i subtraktion : Hur en möjlig undervisningsplanering kan utformas utifrån hypothetical learning trajectory

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Arbetet är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på två skriftliga räknemetoder i subtraktion för elever i lågstadiet; sifferbaserade- och talbaserade metoder. Studien behandlar möjligheter och svårigheter med räknemetoder i subtraktion och hur dessa faktorer kan beaktas vid planering av undervisning genom hypothetical learning trajectories. Resultatet grundar sig i flertalet vetenskapliga artiklar som belyser räknemetoder och dess olika egenskaper, både positiva och negativa. I analysen ges förslag till en möjlig planering av undervisning där lärandemål med hänsyn till elevers möjliga förkunskaper utformats. Lärandemålen är framtagna utifrån vilka möjligheter som finns med de skilda räknemetoderna, medan förkunskaperna däremot är baserade på de svårigheter som forskningen lyfter angående de olika räknemetoderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)