Att vårdas av ambulanspersonal - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Patienter som behöver prehospital vård upplever ofta en känsla av maktlöshet och ensamhet innan ambulanspersonalen är på plats. Att vänta på ambulanspersonal innebär att patienten är utelämnad och ensam med sina symtom, något som kan vara stressande för patienten och bidra till ökad oro. Det är viktigt att ambulanspersonalen har ett humanistiskt/holistiskt bemötande som ger en lugnande effekt hos patienten. Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att vårdas av ambulanspersonal i ett prehospitalt skede i Sverige. Litteratursökningen gjordes i databaserna Pubmed och CINAHL då dessa databaser hade ett omvårdnadsfokus. Artiklar med studier som inte var gjorda i Sverige exkluderades och fokus låg på artiklar som undersökte patienters upplevelse av att behandlas av ambulanspersonal. Positiva och negativa patientupplevelser av att behandlas av ambulanspersonal redovisas i resultatet. Upplevelserna sammanställdes i två huvudkategorier: positiva upplevelser och negativa upplevelser. Huvudkategorierna delades sedan in i tre subteman vardera, subteman till positiva upplevelser var: att bli sedd och hörd av ambulanspersonal, att känna sig delaktig i sin egen vård, vetskapen att ambulans är på väg och ambulanspersonalens närvaro. Subteman till negativa upplevelser var: oprofessionell behandling och bemötande av ambulanspersonal, bristfällig information från ambulanspersonal och patienters uteblivna förväntningar av prehospital vård. Den övergripande synen på den svenska ambulanssjukvården var positiv där en majoritet hade goda erfarenheter av mötet med ambulanspersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)