Varför beter sig chefer kontrollerande? Betydelsen av medarbetares prestation och psykologiska behov samt chefers stress

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Destruktiva former av ledarskap har visat sig ha stor negativ påverkan på både individnivå och organisatorisk nivå. För att minska förekomsten av destruktiva ledarbeteenden är det viktigt att förstå vad som bidrar till att chefer agerar destruktivt. Studien syftade därför till att undersöka antecedenter (orsaker) till kontrollerande ledarskap. Data insamlades i en medelstor kommun genom webbaserade enkäter till chefer (n = 37) och deras medarbetare (n = 329) vid två tillfällen. Flernivåanalys användes för att analysera data. I linje med Self-determination theory (SDT) visade resultaten att lägre känsla av kompetens hos medarbetare predicerar ökad grad av kontrollerande ledarbeteenden hos chefer. Vidare återfanns resultat som visar att medarbetares arbetsprestation samt chefers stress inte predicerar kontrollerande ledarskap. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att följare har betydelse för ledares användande av kontrollerande ledarbeteenden. Denna kunskap kan bidra till utformningen av interventioner i syfte att minska kontrollerande ledarskap och i förlängningen de kostsamma effekter som följer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)