Diabetes typ II - Patienters upplevelse av livsstilsförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 (Diabetes) är en folksjukdom världen över där antalet insjuknande ökar varje år. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom vilket innebär att ohälsosamma levnadsvanor såsom bland annat bristande kost, minimal fysisk aktivitet och rökning ökar risken för att drabbas. Behandling av diabetes fokuserar inte enbart på medicinering utan innefattar oftast också en livsstilsförändring för individen för att undvika diabeteskomplikationer. Med tanke på det ökande antalet individer med diabetes och vikten av livsstilsförändringar vill vi utforska hur individer upplever dessa förändringar.Syfte: Vårt syfte är därför att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar med fokus på kost och motion.Metod: Metoden vid detta arbete är en litteraturstudie där 12 st artiklar valdes ut för att sammanställa dess resultat.Resultat: Resultatet visade 5 stycken huvudkategorier Motivation, Behov av stöd och kunskap, Förändring, Diabetesens påverkan på individen och Prioriteringar.Livsstilsförändring påverka individen på olika sätt och ger uppkomst till olika känslor, både positiva och negativa. Den främsta anledningen till att livsstilsförändringen utfördes och bibehölls var motivation. Motivation var något som uppkom hos individen för att undvika det komplikationer och risker diabetes för med sig men även motivation från de positiva effekterna av livsstilsförändringar, såsom viktnedgång och ökad kondition.Slutsats: Då individer påverkas olika och upplever olika känslor bör arbetet tillsammans med diabetiker ske på ett personcentrerat sätt och på så sätt se till varje individ resurs för att möjliggöra en känsla av empowerment hos individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)