VI HANN INTE GÖRA EN STOR FIN PLAN - En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins effekter på hotellanställdas upplevda arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Mer specifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellens krishantering, med ett särskilt fokus på upplevelsen av stöd och ledningsgruppernas kommunikationsstrategi. Teori: Tidigare forskning rörande finanskrisen 2008 samt arbetsmiljö inom besöksnäringen. Karasek och Theorells Krav-kontroll-stöd-modell, Johan Cullbergs Kristeori samt en utvecklad version av Claude E. Shannon och Warren Weavers kommunikationsmodell. Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod och empirin insamlades genom sju stycken semistrukturerade intervjuer. Informanterna är medarbetare, avdelningschefer samt ledningsgruppsmedlemmar på två hotell inom samma koncern. Intervjuerna spelades in, transkriberades, varpå de kodades tematiskt. Slutligen analyserades dem med hjälp av utvalda teorier och tidigare forskning. Resultat: Arbetsmiljön har påverkats negativt, vilket bland annat har bidragit till mental utmattning, bristande gemenskap samt minskad möjlighet till återhämtning. Likväl har studiens empiri påvisat ett gott stöd, vilket vi anser har mildrat den negativa påverkan på den enskilda individens psykosociala mående. Kommunikationen, vilken har präglats av öppenhet, hävdar vi har spelat en viktig roll i hotellens krishantering. Därmed har både stöd och kommunikation visat sig vara avgörande faktorer i hanteringen av krisen och dess påverkan på personalens upplevelse av arbetsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)