VI HANN INTE GÖRA EN STOR FIN PLAN - En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins effekter på hotellanställdas upplevda arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin harpåverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Merspecifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellenskrishantering, med ett särskilt fokus på upplevelsen av stöd ochledningsgruppernas kommunikationsstrategi.Teori: Tidigare forskning rörande finanskrisen 2008 samt arbetsmiljö inombesöksnäringen. Karasek och Theorells Krav-kontroll-stöd-modell, JohanCullbergs Kristeori samt en utvecklad version av Claude E. Shannon ochWarren Weavers kommunikationsmodell.Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod och empirin insamlades genom sjustycken semistrukturerade intervjuer. Informanterna är medarbetare,avdelningschefer samt ledningsgruppsmedlemmar på två hotell inom sammakoncern. Intervjuerna spelades in, transkriberades, varpå de kodades tematiskt.Slutligen analyserades dem med hjälp av utvalda teorier och tidigare forskning.Resultat: Arbetsmiljön har påverkats negativt, vilket bland annat har bidragit till mentalutmattning, bristande gemenskap samt minskad möjlighet till återhämtning.Likväl har studiens empiri påvisat ett gott stöd, vilket vi anser har mildrat dennegativa påverkan på den enskilda individens psykosociala mående.Kommunikationen, vilken har präglats av öppenhet, hävdar vi har spelat enviktig roll i hotellens krishantering. Därmed har både stöd och kommunikationvisat sig vara avgörande faktorer i hanteringen av krisen och dess påverkan påpersonalens upplevelse av arbetsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)