Nyproduktion med kvarboendeprincipen - Framtidens äldreboende i Göteborg?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Maria Arnesson; Helena Aronsson; [2008]

Nyckelord: äldreboende; kvarboende;

Sammanfattning:

I den inledande fasen till denna studie läste författarna en magisteruppsats ifrån Lunds Universitet. Uppsatsen behandlade just ämnet kvarboendeprincipen, men med perspektiv utifrån människans elementära behov. Författaren till uppsatsen presterade en mycket omfattande studie med tyngd i människans sociologiska och fysiologiska önskemål och behov i senare delen av livet. Under avsnittet ”Förslag till vidare forskning” föreslog författaren att det vore intressant att undersöka kommunerna och deras argument vad gäller kvarboendeprincipen och om det finns konkreta handlingsplaner i dessa argument. Studien tog då form och författarna intervjuade både kommunen och de större aktörerna inom bygg- och fastighetssektorn i Göteborg. Det visade sig att den utvalda teoretiska referensramen delvis var densamma som kommunen använde sig av i sina rapporter och analyser. Detta bekräftade ämnets aktualitet samt författarnas osäkerhet - var problemområdet något att tillämpa i en kandidatuppsats? Jo, det var ett ämne innehållande mycket diskussioner och åsikter, vilket kändes som en bra ingrediens i startfasen av en uppsats. Efter bearbetning av analysdelen blev det tydligt att dialogen mellan kommunen och bygg- och fastighetsbolagen på marknaden inte fungerar fullt så effektivt som den skulle kunna göra. Uppfattningen om demografin och samhällsbehoven gick brett isär mellan de olika företagen. Framtidens begynnande problem var inte alla så upplysta som de kanske borde vara med tanke på kommunens och statistikens varningssignaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)