Följsamhet till rekommenderade nutritionsbehov hos patienter på en intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Undernäring leder till förlängd vårdtid och andra komplikationer. En nutritionsmätning

på ett Universitetssjukhus i Mellansverige visade att 44 % av alla inneliggande patienter led av

undernäring vid mätningstillfället.

Syfte: Att undersöka hur stor andel av patienterna på en intensivvårdsavdelning (IVA) i ett

universitetssjukhus i Mellansverige som erhöll det av Socialstyrelsen rekommenderade kravet på 25

Kcal/kg/dygn under behandlingsdag 1 till 7. Ett annat syfte var att undersöka hur korrelationen

mellan energiintaget och energibehovet påverkar den totala sjukhusvistelsen på IVA samt hur

energiintaget påverkas av confounding variabler såsom kön och diagnosgrupp.

Metod: En kvantitativ, retrospektiv studie där 63 journaler, granskades. En systematisk urval

användes från 2013 till 2015. Data analyserades med icke-parametriska test, med hjälp av

korrelationer och signifikanstester vid jämförelser mellan grupper.

Resultat: Inga patienter erhöll det rekommenderade energibehov från dag 1-7. Korrelationer fanns

med energiintag efter behov. Män och kvinnor behandlas ej likvärdigt utifrån energiintag efter

energibehov. Majoriteten av de patienter som drabbats av någon av de diagnosgrupper med högst

prevalens hade sämre följsamhet till sitt energibehov jämfört med patienter som inte led av

diagnosgruppen.

Slutsats: Studien visar stora brister i att tillgodose energibehovet hos patienter på IVA. Detta

resultat kommer förhoppningsvis att leda till förbättrade rutiner och lägga en grund för förbättrade

lokala riktlinjer om följsamhet till näringsintag på IVA. Kvinnor och män behandlas inte likvärdigt

och att drabbas av någon av de sjukdomsgrupper som har den högsta prevalensen ledde till att

patienten behandlades sämre i fråga om näring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)