Kodväxling som spelar roll - Kod och karaktärisering i översättningen av "A Confederacy of Dunces"

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I den här uppsatsen studeras överföringen av litterär kodväxling mellan A Confederacy of Dunces och översättningen Dumskallarnas Sammansvärjning. Tre karaktärers personliga koder och sättet dessa markeras på analyseras, och kodframställningens roll för karaktäriseringen diskuteras. I analysen framkommer att källtextförfattaren markerar karaktärernas koder till stor del på morfosyntaktisk och grafisk nivå, medan översättaren använder färre morfosyntaktiska markörer och istället kompenserar genom att använda fler markörer på grafisk nivå. Slutligen konstateras att översättarens valda strategier att ligga nära källtexten och att kompensera överlag har bevarat karaktäriseringen och därmed ger måltextens läsare en likartad upplevelse av karaktärerna som läsare av originalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)