Butiksytans betydelse för upplevelsen : En kvalitativ studie om layout och grupperingars påverkan på kvinnors butiksupplevelser i inredningsbutiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och Frågeställning Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier mixas? Metod, Teoretisk referensram och Empiri Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier om butiksmiljö och butiksupplevelser. Teorier om layout och gruppering har även tagits fram som en del av butiksmiljö. Studiens empiri samlades in genom intervjuer av tre kunder till respektive butik samt genom två stycken observationer, av de två butiksmiljöerna. Analys och Slutsatser I analysen diskuteras empiri och teori, där empirin från respektive butik jämförs. Analysen resulterar i studiens slutsatser vilket visar att olika arbetssätt gällande layout och gruppering i inredningsbutiker resulterar i olika butiksupplevelser. En inredningsbutik vars produkter grupperas efter produktkategorier främjar en funktionsfokuserad butiksupplevelse med dess funktionalitet men begränsade utrymme för inspiration. För en positiv upplevelse lämpar sig arbetssättet därmed bäst vid en målinriktad aktivitet. Vidare visar studien att mixade produktkategorier främjar en inspirationsfokuserad upplevelse med mer utrymme för inspiration men med sämre navigering, för en positiv upplevelse krävs därför mer av personalen vid en målinriktad aktivitet men lämpar sig väl för en fritidsorienterad aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)