Svenska Kyrkans roll i det sekulariserade samhället : En studie i några utvalda församlingar i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Författare: Sofia Paulsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att i en tid av snabb förändring och sekularisering undersöka Svenska kyrkans roll i samhället ur två perspektiv, Svenska kyrkans, utifrån ett ledningsperspektiv, baserat på en kvalitativ intervjustudie med kyrkoherdar i några utvalda församlingar och ett medlemsperspektiv genom Svenska kyrkans studie Medlem 2010. Utifrån båda perspektiven konstateras att det är diakonalt arbete, ungdomsverksamhet och kyrkan som trygghetsarena som är prioriterat. Den stora skillnaden är att medlemmarna nedprioriterar de kyrkliga aktiviteterna som t ex gudstjänst och kyrkoherdarna i församlingarna anser detta vara en prioriterad uppgift. Dock har de utvalda församlingarna utvecklat arbetssätt för att möta medborgarna i församlingarna, alltså inte bara medlemmarna i församlingen. Strategin från kyrkan är att ha öppna verksamheter som riktas till alla, att finnas där människor finns och vara en integrerad del av närsamhället samt se sekularisering som en möjlighet. Församlingarna har också utvecklat strategier för att konfirmationen ska vara attraktiv för ungdomar och fler ska välja att konfirmera sig eftersom det enligt studien Medlem 2010 är mer sannolikt att man stannar kvar som medlem om man är konfirmerad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)