Umgängessabotage och umgängesrätt - En studie om vad som krävs för en umgängesöverflyttning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med förevarande uppsats är att belysa umgängessabotage och dess eventuella konsekvenser. Närmare bestämt avses att undersöka hur ett eventuellt umgängessabotage påverkar tingsrätten i sin bedömning när den har att ta ställning till vad som innebär barnets bästa (se föräldrabalken 6 kap. 2 a §). Umgängesrätten har utvecklats från att vara en rättighet avsedd för den förälder som utan grund hindrades från umgänge med sitt barn till att bli en rättighet avsedd för barnet. Den här utvecklingen får en mer framträdande rättslig roll i samband med att Sverige ratificerar FN:s barnkonvention år 1990. Barnets bästa är ett flexibelt begrepp som lagstiftaren försökt förtydliga genom att ange vissa särskilt relevanta faktorer. De som behandlas i uppsatsen är umgängesprincipen, kontinuitetsprincipen, risken att barnet far illa samt barnets vilja. Vidare framhålls att umgängessabotage kan resultera i att umgängesrätten flytt- tas över till den förälder som tidigare haft barnet boende hos sig. Detta kan medföra omställningsproblem för barnet varför det är av största vikt att dom- stolen i umgängesmål utreder alla aspekter av barnets bästa. Med hjälp av en rättsfallsstudie undersöks hur tingsrätten gör sin bedömning när den ska ta ställning till konsekvenserna av ett umgängessabotage. Resultatet av studien visar att tingsrätten i 50 % av fallen där umgängessabotage konstateras beslutar att en överflyttning av umgängesrätten utgör barnets bästa. Utifrån uppsatsen dras också slutsatsen, då utfallet är beroende av vilken aspekt tingsrätten fäster störst vikt vid, att det krävs att tingsrätten ges möjlig- het att göra en ordentlig utredning i det enskilda fallet. Om inte detta görs kan inte barnets bästa säkerställas, vilket i sin tur innebär att en överflyttning av umgängesrätten förmodligen görs i mindre grad än vad som vore lämpligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)