Mjöldagg : mjöldaggsbekämpning i stråsäd och behov av en ny aktiv substans på den svenska marknaden

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Mjöldagg är en av de mest omfattande svampsjukdomarna inom växtodling som orsakar skador och skördereduktion på spannmål vilket leder till stora ekonomiska förluster. Bekämpning av mjöldagg kräver nästan alltid kemiska preparat, som ständigt ska hänga med i utvecklingen och tillgodose marknaden. Frågan är om det finns ett behov av att lansera ett nytt mjöldaggspreparat med den nya aktiva substansen proquinazid för den nordiska marknaden. DuPont har ett mjöldaggspreparat vid produktnamn Talius som är på väg in på den nordiska marknaden för registrering. Det är kostsamt att registrera ett nytt preparat för en ny marknad. För att det ska vara lönsamt för alla inblandande parter måste det finnas ett behov av att bredda möjligheterna för strategisk och hållbar bekämpning. För lantbrukarna ska produkten inte vara för kostsam men samtidigt effektiv och ha en hållbar strategi mot resistens. Det ska även vara en säker produkt för detaljisten att kunna rekommendera för slutkunden. Personerna som blivit intervjuade har talat om vad som är viktigt och varför det behövs en ny produkt på marknaden, genom muntliga interjuver. Litteraturstudien behandlar mjöldaggens biologi och livscykel. Vilka aktiva substanser som rekommenderas idag på marknaden samt bekämpningsförsök ifrån Danmark och Sverige för att se om det finns utrymme för Talius på den svenska marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)