Risker av att växa upp i en dysfunktionell familj : En kvalitativ studie om medberoendes livskvalité

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Detta examensarbete fokuserar på medberoende, utifrån intervjuer med några som har växt upp med missbrukande föräldrar, och deras perspektiv angående livskvalité som medberoende personer. Syftet är att utifrån det psykosociala perspektivet, synliggöra risker med att växa upp i en missbruksfamilj som medberoende och hur det har påverkat utvecklingen av livskvaliteten i vuxen ålder. Studien består av forskningsstudier, litteraturgranskning och egen empirisk komponent, som omfattar intervjuer med fem medberoende personer varav tre har utvecklat eget missbruk som de har fått hjälp med.   Barn som växer upp i en dysfunktionell familj och utsätts för missbruksproblematik får diverse konsekvenser. Flertal vuxna barn till missbrukande föräldrar upplever att de hade växt upp i förtid och tog på sig den vuxnes roll. Instabila och opålitliga föräldrar gjorde att barnens tillvaro präglades av oorganiserad och komplicerad livsstil. Det ledde till att barnen kände sig ensamma och i ständig kamp om bekräftelse, någonting som följer med de till vuxen ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)