Utopia or reality? Special educational success in the meeting with students in need of special support

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Abstract Dahlström, Kristina (2017), Utopi eller verklighet? Specialpedagogiska framgångar för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. I mitt arbete har jag upplevt att antalet elever i behov av särskilt stöd i skolan ökar. Möjlighet-erna till åtgärder varierar mellan skolorna beroende på till exempel demografiska och ekono-miska faktorer men också på brist på specialpedagogisk kompetens. Forskning inom området ger förslag till åtgärder men möjligheterna att förverkliga resultaten varierar mycket. Det för-faller föreligga en diskrepans mellan utopi och verklighet. Det är viktigt att tillgängliga resur-ser används så effektivt som möjligt. Syftet med studien är att bidra med de intervjuade specialpedagogernas erfarenheter och upplevelser om vad som leder till framgång. Frågeställningar som ställts är: Vad upplever spe-cialpedagoger som framgångsrikt i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd? Varför anses detta som framgångsrikt? Hur stämmer specialpedagogernas svar med forskningen? Studiens resultat kan bidra till att öka förståelsen för hur komplext arbetet med elever i behov av särskilt stöd är. Om berörd personal arbetar systematiskt och förebyggande går det att även med små medel och på små skolenheter ge elever med problem rätt stöd i rätt tid. I dessa ansträngningar är specialpedagogen med sin kompetens den sammanhållande och dri-vande faktorn. Systemteorin har använts som utgångspunkt för att se hur skolsystemets olika delar påver-kar varandra. För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer använts. Med stöd av hermeneutiken och fenomenologin tolkades materialet från intervjuerna. Fokus har varit på relationer och interaktioner. En indelning på organisation, grupp och individnivå gjordes för att lättare få en översikt över materialet samt för att utgå från de nivåer som specialpedagoger verkar på i yrket. Resultatet pekar på att rektorns mål och visioner och styrning över en skola starkt bidrar till goda resultat. Ju tydligare målen är för dem som arbetar i organisationen desto framgångsri-kare resultat för eleverna. Ju tidigare screeningar och insatser desto större chans är det att ele-ver får rätt stöd. Annan forskning och specialpedagogernas syn i denna studie överensstämmer till stor del vad gäller tidiga insatser. Internationella studier ger en annan bild än den vi har i Sverige. Här väntar vi ofta tills det har blivit stora problem med att sätta in insatser. I Finland arbetar man istället förebyggande. Forskningen visar att tidiga insatser är av stor vikt men att det krävs riktlinjer och information från centralt håll för hur dessa kan gå till. Av resultaten framgår hur viktigt det är att elever lär sig läsa och skriva. Användningen av kompensatoriska verktyg för elever i behov av särskilt stöd är också viktig. Betydelsen av goda relationer framhölls som en viktig del för elevers framgångar. Som specialpedagogisk implikation är det viktigt med insatser för den enskilda eleven som är av intensivtränande ka-raktär. Likväl är det insatserna på organisationsnivå som anses ge störst effekt när skolutveckl-ing står i centrum. Det uppdrag som specialpedagogen får av rektorn är av stor vikt för hur denna kan bedriva ett arbete som bland annat främjar inkludering. --- Nyckelord: behov av särskilt stöd, framgångsfaktorer, inkludering, tidiga insatser, skolutveckl-ing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)