"Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. Slutligen ledde detta till en lagändring 1 januari 2019 som medförde att utländska barnäktenskap inte längre erkänns i Sverige. Lagändringen mynnade ut i en omfattande diskussion gällande vad lagen skulle innebära i praktiken.  Kvalitativa intervjuer har genomförts med totalt nio personer från Migrationsverket och socialtjänsten som i sin yrkesroll på något sätt har mött barn som uppges vara gifta. Genom deras tankar och berättelser kring ämnet har tre teman identifierats som utmärkande när det gäller handläggningen av barn som uppges vara gifta. Resultatet visar att handläggare i stor grad följer något de kallar ”magkänsla” när det gäller identifieringen av gifta barn och de anser också att kulturella skillnader kan bidra till svårigheter i beslutsfattandet. Handläggarna beskriver att de har ett stort handlingsutrymme i ärendena, men måste också ta hänsyn till riktlinjer och lagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)