Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. I studien användes en tematisk analys med fenomenologisk ansats där fenomenet i fokus var romantisk tinderdejting hos unga kvinnor. I studiens resultat presenterades åtta teman utifrån deltagarnas upplevelser: utbytbarhet, intensitet, Tinders plats i verkligheten, ovisshet, att använda andra i själviska syften, beroende, att vara kvinna på Tinder samt självutveckling och självkänsla. Resultatet visade att fenomenet inbegrep en hög omsättning i dejtingrelationer, brist på tydliga regler och normer på appen, många avvisanden, en ökad fokusering på de egna behoven samt en upplevelse av att vara utbytbar. En hög upplevd känsla av kontroll påverkade upplevelsen av att tinderdejta positivt. Diskussionen belyste fenomenet romantisk tinderdejting hos unga kvinnor utifrån individfokuserad psykologisk teori och samhällsomspännande sociologisk teori. Slutsatsen var att fenomenet både kan ses som ett symptom på en individualiserad tid och som en konsekvens av en app som genom sin utformning förändrar människors sätt att relatera till varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)