Rätten till det intellektuella kapitalet - en studie av rättsläget i förhållande till dagens arbetsmarknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått en betydande förändring. Den ökande internationaliseringen av arbetsmarknaden och framväxten av stora globala aktörer har bidragit till högre krav på flexibilitet. Med den tekniska utvecklingen och de framväxande kunskapsföretagen i spetsen har det mellan de olika arbetsmarknadsparterna och lagstiftarna uppstått diskussioner kring den svenska lagstiftningen om behovet att modernisera denna. En viktig fråga som uppstår då är vem som äger det intellektuella kapitalet. Vidare uppstår ett behov av en definition av begreppet. Olika försök har gjort både ur företagsekonomiska och rättsliga perspektiv. Begreppet är dock mångfacetterat och svårbedömt, vilket också framkommit ur den rättsliga praxisen. Denna studie försöker sammanfatta det rättsliga läget av idag i förhållande till den arbetsmarknad som vuxit fram under decennierna kring sekelskiftet 1900‐2000.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)