Analys av fastighetsområde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Izabella Simonsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under 2018 hade bostads- och servicesektorn en energianvändning på 147 TWh, vilket motsvarar un- gefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Idag har Sverige satt upp energi- och klimatmål som ska uppnås, där energianvändningen för år 2030 ska vara 50 % mer effektiv än den var under år 2005. För att detta ska uppnås så behöver bland annat bostadssektorn att effektiviseras. Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget Holmen i Hallstavik genom en analys av deras äldre fastighetsområde bestående av ungefär 100 villor och flerfamiljshus. Analysen består av en kartläggning av fastighetsområdets förbrukningsnivåer, kostnader och hyror under åren 2018 och 2019. En fallstudie för byte av oljepannor har även utförts för att undersöka vad som skulle vara det mest energi- och kostnadseffektiva alternativet för uppvärmning av fastigheterna. Samt en analys har utförts av en fastighet i simuleringsprogrammet IDA ICE för att undersöka fastighetens kostnads- och energieffektiviseringspotential. En kartläggning över fastighetsområdet har utförts och visar en spridning på fastigheternas upp- värmningsbehov och en stor skillnad om fastigheterna har varm- eller kallhyra. Uppvärmning av fastigheterna och tappvarmvatten är den största utgiften och den med störst effektiviseringspoten- tial. Fallstudien byte av oljepannor visar att det mest kostnads- och energieffektiva alternativet var att byta till en luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump. Analysen av fastigheten i IDA ICE simulerades en liknande energianvändning som idag och den åtgärd som hade störst energieffektivi- seringspotential var att tilläggsisolera fastighetens ytterväggar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)