LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller diagnos inom autismspektrat. Data analyserades med tematisk analys och resulterade i åtta teman; Aktiviteter bortom vardagen, Ramar ger trygghet, Relationell autenticitet, Relationell erfarenhet, Trivseltolkningar, Överlämnande av ansvar, Separation och självständighet och Familjen annorlunda. En av studiens slutsatser är att föräldrarna betraktar LSS-kollo som en plats där barn får möjlighet att vara med om social gemenskap och nya aktiviteter. Föräldrarnas upplevelse av kollo påverkas av hur de tolkar barnets reaktion på kollo (trivseltolkningar), om de anser att kollo är utvecklande för barnet och om tidigare erfarenheter av kollo varit trygghetsskapande. Ett betydande fynd är att föräldrar använder LSS-kollo som en del av en självständighetsprocess för barnet. Det framkommer att kolloperioden tillhandahåller mental och fysisk återhämtning för föräldrar till barn med funktionshinder och möjlighet att ge mer uppmärksamhet och tid till övriga barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)