Theory of Mind och emotionsigenkänning hos rättspsykiatriska patienter med tillstånd inom psykosspektrumet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Maria Idering; Malin Myllykoski; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Våldsamt beteende har omfattade negativa konsekvenser för individ såväl som samhälle, och är följaktligen av stort intresse för forskningen. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan våldsamhet och nedsatt social kognition. Vidare har brister i social kognition observerats hos personer med schizofreni. Trots dess påtagliga relevans är studierna på denna grupp inom rättspsykiatrin få. I denna uppsats undersöktes sambandet mellan de socialkognitiva domänerna emotionsigenkänning och Theory of Mind (ToM), inklusive affektiv och kognitiv ToM, hos rättspsykiatriska patienter inom psykosspektrumet. Utifrån tidigare forskning förväntades en starkare korrelation mellan emotionsigenkänning och affektiv ToM jämfört med kognitiv ToM. Vidare undersöktes huruvida förmågorna skilde sig åt mellan patienterna beroende på om våldsbrotten varit psykotiskt drivna eller inte. Båda patientgrupperna förväntades uppvisa sämre emotionsigenkänning och ToM än den friska kontrollgruppen. Deltagarna undersöktes med Double Movie Assessment of Social Cognition-Multiple Choice och Emotion Recognition Assessment in Multiple Modalities. Med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient noterades en stark korrelation mellan emotionsigenkänning och ToM, men ingen signifikant skillnad för korrelationerna mellan emotionsigenkänning och affektiv respektive kognitiv ToM erhölls. I en MANOVA konstaterades att båda patientgrupperna generellt var sämre än kontrollgruppen, förutom i affektiv ToM, där ingen signifikant skillnad erhölls mellan patientgruppen vars våldsbrott varit icke-psykotiskt drivna och kontrollgruppen. Patientgruppen vars våldsbrott varit psykotiskt drivna uppvisade dessutom signifikant sämre ToM än den andra patientgruppen. Resultatet ger ytterligare belägg för socialkognitiva svårigheter hos rättspsykiatriska patienter, vilket fordrar fortsatt forskning samt utveckling av metoder för att stärka dessa förmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)