Undermedveten kunskap i socialt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Författare: Marie Isaksson Titel: Undermedveten kunskap i socialt arbete Handledare: Anders Lundberg Examinator: Anders Östnäs Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad den undermedvetna dimensionen av socialarbetarens kunskapsbas består av. Denna undermedvetna dimension är avgränsad till att fokusera på filosofen och vetenskapsmannen Michael Polanyis tankar kring att all kunskap bygger på en undermedveten dimension, vilken han menar innebär att vi vet mer än vad vi kan säga. Idén om uppsatsens syfte bygger på det sociala arbetets struktur, där arbetes komplexitet och föränderlighet gör det nödvändigt med ett handlingsutrymme för att socialsekreteraren skall kunna utföra ett tillfredsställande och individanpassat arbete. Ytterligare en konsekvens av handlingsutrymmet är att det bygger på att den enskilda socialsekreteraren till viss del utgår ifrån sin egen känsla, tolkning och upplevelse i dennes praktiska utövande. Det är denna abstrakta del av socialsekreterarens utgångspunkt som valdes att undersöka. I ett försök till att konkretisera detta valdes en litteraturstudie, där 6 avhandlingar och 3 vetenskapliga artiklar behandlades. All litteratur har varit kopplad till det sociala arbetet och denna abstrakta kunskap, kallade tyst kunskap. Michael Polanyi använder sig av begreppet tacit knowing, som på svenska kan översättas till tyst kunskap. Uppsatsen har fokuserat på att försöka definiera denna tysta kunskap, undersöka dess innebörd och påverkan på det sociala arbetet, men även på att diskutera kring dess tillförlitlighet och försöka finna ett rimligt förhållningssätt till den. Den tysta kunskapen är subjektiv då den baseras på personliga erfarenheter och främst verkar på ett undermedvetet plan. Uppsatsens resultat visar behovet av ett erkännande av den subjektiva kunskapen då den har en tydlig inverkan på det sociala arbetet, vare sig detta sker medvetet eller omedvetet. Den beskrivs även vara central för en äkta och autentisk profession. Vidare visar uppsatsen att en medveten reflektion och uppmärksamhet för denna kunskap är att föredra, då detta dels leder till en medvetenhet om socialsekreterarens hela kunskapsbas, men även då den möjliggör ett bemötande av de tänkbara problem den personliga och subjektiva kunskapsbasen kan framkalla. Nyckelord: Phenomenology, tacit dimension of knowledge, knowledge, intuition, social work,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)