Årsredovisningens samt revisionsberättelsens användning vid kreditbedömningar : En jämförande studie mellan hur en revisionsbyrå och ett kreditgivningsinstitut bedömer användningen av årsredovisningen och revisionsberättelsen som kreditunderlag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Sammanfattning

Datum: 2016-05-26 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS (hp)

Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, (EST), Mälardalens Högskola

Författare: Ramljak Antonio, Thorstenson August, Yakob Manuel 

Titel: Årsredovisningens och revisionsberättelsen användning vid kreditbedömningar

Handledare: Angelina Sundström

Nyckelord: Årsredovisning, revisionsberättelse, kreditbedömning

Frågeställningar:

  • Hur bedömer Svea Ekonomi i Stockholm att årsredovisningar och revisionsberättelser kan användas som beslutsunderlag vid kreditbedömningar?
  • Hur bedömer PricewaterhouseCoopers AB i södra Mälardalen att årsredovisningar och revisionsberättelser kan användas som beslutsunderlag för kreditgivningsinstitut vid kreditbedömningar?

Syfte: Studien ämnar sig att jämföra hur en revisonbyrå och ett kreditgivningsinstitut bedömer användningen av årsredovisningar och revisionsberättelser vid kreditbedömningar. 

Metod: Studien har inriktat sig på en kvalitativ ansats i den empiriska delen genom utförande av intervjuer. Sekundär data har använts i form av litteratur och vetenskapliga artiklar för att erhålla en ökad förståelse om ämnet

Slutsatser: Studiens resultat visar att revisorerna är väl medvetna om användbarheten av årsredovisningen och revisionsberättelsen vid kreditbedömningar. Det framgår av studien att kreditinstitutet använder informationen från årsredovisningen och revisionsberättelsen endast i måttlig utsträckning. Studien visar att andra faktorer som tidigare samarbeten och aktuella siffror från företaget har en större påverkan vid kreditbedömningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)