Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. Eftersom fritidshemmet inte är obligatoriskt och inte har några tydliga ramar för undervisningen, ges ett till synes för stort handlingsutrymme som gör att yrkesrollen blir otydlig. I denna studie undersöks aktiva lärare i fritidshems uppfattning om makthierarkin som finns mellan lärare i fritidshem och klasslärare. I studien kommer begrepp som Makthierarki, Lärare i fritidshem, Samverkan, Frontlinjebyråkrati, Kvalitet och Arbetsuppdrag vara centrala och återkommande. Studiens resultat baserar sig på intervjuer med aktiva lärare i fritidshem. Dessa intervjuer ställer frågor som fångar deras uppfattning av makthierarkin och hur den påverkar deras yrke. Resultatet som presenteras visar att lärare i fritidshem anser att makthierarkin påverkar kvaliteten i fritidshemmet och pekar på vissa speciella aspekter som skapar detta problem. Resultatet diskuteras sedan utifrån egna åsikter och tankar som sedan knyter ihop säcken och visar varför studien är relevant och viktig för samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)