Att möta motstånd vid egenvårdsråd i telefonrådgivning : en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Bakgrund: Att ge egenvårdsråd är en del av distriktssköterskans/sjuksköterskans

omvårdnadsarbete i telefonrådgivning på vårdcentral. Att arbeta med telefonrådgivning

upplevs självständigt och stimulerande men också svårt då DSK/SSK känner sig

utlämnade pga. det ansvar och den kompetens som krävs. DSK/SSK stöter ibland på

motstånd när de förmedlar egenvårdsråd. Patienterna vill inte alltid ta emot råd som ges

vilket kan utgöra en belastning för DSK/SSK.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva

DSK/SSK erfarenheter av motstånd mot egenvårdsråd i samband med

telefonrådgivning.

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tolv

DSK/SSK som arbetade på vårdcentraler i nordvästra Skåne intervjuades. Analysen

genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004)

Resultat: Resultatet visade att DSK erfarenheter av motstånd mot egenvårdsråd var att

deras yrkeskompetens ifrågasattes av patienterna. Motståndet fick dem att tvivla på sin

kompetens och de upplevde frustration när de försökte ge råd. DSK/SSK hanterade

situationen genom att försöka förstå patienten, hantera sina känslor och sträva efter att

finna en lösning.

Slutsats: Det ställs stora krav på DSK/SSK yrkeskompetens och

förmåga att hantera sina känslor. De strävade efter att hantera situationen professionellt

men det finns behov av mer stöd och utbildning för att ge DSK/SSK de bästa

förutsättningarna att nå fram till patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)