Patienters och närståendes delaktighet vid enteral nutrition

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Lysér; Larysa Tlustenko; [2013-02-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Patienter har enligt lag rätt att vara delaktiga i beslut om, planering och genomförande av medicinsk behandling och omvårdnad. Vid enteral nutrition får patienter och närstående dock inte alltid vara delaktiga i beslut om sin vård. Syfte: Genom litteraturstudie belysa faktorer som har betydelse för patienters och närståendes delaktighet vid enteral nutrition. Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie baserad på artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Elva artiklar som svarade mot syftet valdes ut och analyserades. Resultat: Resultatet visade att kunskaper och färdigheter om behandlingen hos patienter och närstående var av stor vikt för att de skulle kunna vara delaktiga i beslut om att påbörja enteral nutrition och för att kunna hantera behandlingen. Många patienter och närstående kände sig uteslutna ur beslutsprocessen och var inte alltid medvetna om sin rätt att vara involverade. Sjuksköterskans kompetens inom området lyftes också fram som centralt, liksom förmåga till god kommunikation. Sjuksköterskan hade inte alltid kunskap och färdigheter inom området vilket kunde leda till svårigheter att hantera behandling. Även vårdkulturen på respektive enhet kunde påverka patientens och närståendes delaktighet. De upplevde att vårdpersonal många gånger hade ett paternalistiskt synsätt i beslutsprocessen när de inte bjöd in till delaktighet utan trodde sig veta vad som var bäst för patienten. Vårdens organisation påverkade patienters och närståendes delaktighet där tid att överväga beslut och möjlighet att ställa frågor till vårdpersonal upplevdes som betydelsefullt. Slutsats: Patienter och närstående upplever inte alltid att de fick vara delaktiga i beslut och planering av vården. Ökad delaktighet skulle kunna uppnås genom att arbeta utifrån personcentrerad vård där sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse om sin situation och bidrar med sin professionella kunskap vilket kan leda fram till ett gemensamt beslutsfattande om den fortsatta vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)