Framtidens matkasse online : - Att plocka en egen eller att köpa en färdigplockad matkasse på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte Inom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. Metod I arbetet har vi analyserat litteratur och vetenskapliga artiklar för att ge oss en god översikt av tidigare forskning. Empirin genomfördes med en kvantitativ metod genom en enkät/surveyundersökning. Våra resultat analyserades sedan i SPSS där vi utfört en deskriptiv statistik, klusteranalys, faktoranalys och ett t-test. Detta följs av vår egen analys, diskussion och slutsats. Slutsats Vår studie kan fastställa att teorin om inkludering och exkludering av produkter står sig även när det kommer till att köpa livsmedel över internet. Vi kan även konstatera att konsumenter värderar vissa faktorer mer än andra, samt visa på olika beteendemönster. Detta är av vikt för återförsäljare av livsmedel online, då en förändring av hur återförsäljaren presenterar produkter kan leda till fler valda varor och ett i slutändan högre slutpris. Dessutom tar vi upp viktiga gap återförsäljare bör fokusera på. Uppsatsens bidrag Bidraget till ämnet företagsekonomi och marknadsföring består av en förhöjd kunskap om främst inkludering- och exkluderingsteorin, där vi implementerat denna teori på ett tidigare obeprövat område. Till detta bidrar vi även med relevant information om vad konsumenter har för syn på livsmedel över internet. Till sist kommer vi med praktiska förslag på hur återförsäljare kan nå outnyttjade kundsegment och nå ut till fler konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)