”Om förebygga är att förhindra, så misslyckas vi hela tiden” : En studie om brottsförebyggande arbete i Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Författare: Emilia Bülow; [2016]

Nyckelord: Brottsförebyggande; lokalt; socialisation; ideologi;

Sammanfattning:

Det här är en kvalitativ studie i vilken både intervjuer och dokumentanalys genomförts för att på ett övergripande sätt studera de brottsförebyggande verksamheter och instanser som finns och verkar i Karlstad. Syftet har varit att presentera en bild av de samlade verksamheterna utifrån kriminologiska begrepp. En analys av arbetssätten samt organisationernas ideologi har utförts för att problematisera och diskutera organisationernas utgångspunkter och ideologi så som syn på samhället, människan och framför allt förklaringar till brottslighet. Analysen har primärt grundats i kriminologiska begrepp om brottsförebyggande samt Rolf Lidskogs analys av det brottsförebyggande programmet. Detta har resulterat i en slutsats som visar att det i det brottsförebyggande arbetet i Karlstad finns olika föreställningar och ideologier om samhället och människan, men de delar en uppfattning om att brottets orsak är socialt betingad, det vill säga ett resultat av socialisationsprocesser och normer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)