Automatiserad projektering av gång- och cykelbro- med parameterstyrd dimensionering via Grasshopper

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: En projekteringsprocess av en konstruktion kan ofta delas in i två delar, dimensionering ochprojektering. Dimensioneringen utförs enligt för konstruktionen gällande normkrav ochprojekteringen följer sina egna normer samt den dimensionering som är utförd.Även om 2D-projektering fortfarande är vanligt förekommande i projekteringen har BIMmodelleringblivit allt vanligare och värdet av att lagra information i en modell ses alltmersom en nytta i ett projekt.BIM-modelleringen bygger på parameterstyrning av objekt och egentligen finns inga gränserför vilka parametrar som ska ingå i ett objekt.En av de senaste utvecklingarna i projekteringsprocessen är den visuella programmeringensom ger användare möjlighet att styra parametrar till en BIM-modell med hjälp av ett visuelltskript kopplat till BIM-modelleringsverktyget.Det här arbetet syftar på att visa hur ett skript kan driva modelleringen med hjälp avprojektspecifika indata genom att dimensionering av objekt integreras i programmeringen.Med hjälp av programmeringen kan även dimensioneringen redovisas i en annanprogramvara.Resultatet visar att det är fullt möjligt att skapa en modell med hjälp av objektspecifika indataoch att parametrar kan styras med integrerad dimensionering i ett skript skapat med visuellprogrammering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)