Hur får gymnasieelever återkoppling i ämnet idrott och hälsa?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Kunskapsöversikten redogör för hur gymnasieelever får återkoppling i ämnet idrott och hälsa. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur lärare ger elever återkoppling och vad konsekvensen blir av detta beroende på hur den hanteras. Vi har valt att utgå från följande frågeställning: hur får gymnasieelever återkoppling i ämnet idrott och hälsa? För att sammanställa vårt resultat har vi använt oss av både litteratursökning och sökning av vetenskapliga artiklar. Med hjälp av våra källor har vi kunnat undersöka hur återkopplingen i ämnet idrott och hälsa kan ske. Olika faktorer som handlar om hur eleverna får återkoppling har undersökts och sedan rubricerats genom vårt arbete. Kunskapsöversikten riktar in sig på gymnasieskolan som är vår framtida inriktning. Ett resultat har sedan sammanställts och diskuterats utifrån det som framställs i våra valda källor. Vi har dragit slutsatsen att återkoppling både kan få positiva och negativa konsekvenser för elevens lärande beroende på hur den hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)