Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. Dessa aspekter har i sin tur lett fram till att en organisations arbete med employer branding kommit att spela en allt mer väsentlig roll i verksamhetens jakt på nya medarbetare och i relation till att behålla befintlig personal. Den organisation som studien baseras på befinner sig i en situation där de i viss mån finner det problematiskt att attrahera ny personal. Den senaste tiden på företaget har även präglats av en hög personalomsättning då många medarbetare valt att lämna organisationen. För att ha möjlighet att attrahera ny personal och behålla befintliga medarbetare finns det således ett behov i verksamheten av att utveckla nya strategier både ur ett externt och internt perspektiv. Syftet med uppsatsen är därför att genom en tolkande analys studera medarbetarnas upplevelser av organisationens arbete med attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter. Uppsatsen riktar sig även till att besvara frågeställningen kring medarbetarnas syn på långsiktighet i organisationen och vilken betydelse attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter kan ha för denne. Studien har tolkats genom ett hermeneutiskt synsätt. Datan har samlats in genom sju kvalitativa intervjuer med organisationens medarbetare. Resultatet av studien påvisar att ovan nämnda aspekter i olika omfattning och på olika vis kan vara betydande för huruvida medarbetarna ser sin roll inom organisationen som långsiktig. Det framgår främst att arbetet kring attraktionskraft, representation, utvecklingsmöjligheter, gemenskap, ledarskap och motivation kan vara av stor vikt och avgörande för om medarbetarna kommer att stanna inom organisationen. För den aktuella verksamheten skulle detta kunna innebära att de behöver utveckla nya strategier för hur de arbetar med attraktionskraft samt hur de genom utvecklingsmöjligheter kan påverka huruvida medarbetarna upplever företaget som en attraktiv arbetsgivare. Vidare har det även framgått att medarbetarnas tillhörighet och identifikation till organisationen skulle kunna förbättras genom ökad gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)