Modulbyggnation av bostadshus : en jämförande studie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

Sammanfattning:

De traditionella produktionsmetoderna av bostadshus leder ofta till fel och kvalitetsproblem iform av t ex fukt- och mögelskador som bland annat orsakas av byggfukt. Ett sätt att kommaåt dessa problem kan vara att industrialisera byggprocessen. Syftet med föreliggande studie äratt ge svar på vilka för- och nackdelar det finns med att industrialisera produktionen avsmåhus. Metoden som har använts för studien är intervjuer med öppna frågor till sammanlagttre företag inom hustillverkning med volymelement. Datainsamling har skett genom enlitteraturstudie som har pågått under större delen av arbetet.Industrialiseringen av bostadsbyggandet är inget nytt fenomen utan har skett successivt underhela 1900-talet och har sin början redan under slutet av 1700-talet. Det första heltfabrikstillverkade huset visades på stockholmsutställningen 1930 vilket gav fart åtutvecklingen av monteringsfärdiga småhus. Något som är speciellt med modulbyggdahus äratt volymelement är en förhållandevis stor byggnadskomponent, som tillverkas i en fabrik ochsedan måste transporteras till byggplatsen. Transporten av volymelementen begränsas avvägverkets restriktioner med avseende på transportens bredd, längd, höjd och vikt.Storleksbegränsningarna påverkar till stor del planeringen och utseendet på slutprodukten.Resultatet av intervjuerna visade att standardiserade byggsystem för serietillverkning avbostadshus i form av modulsystem med volymelement, är en rationaliserad byggmetod somsker under kontrollerade förhållanden i en fuktfri miljö och leder till lågaproduktionskostnader. Det finns begränsningar till följd av modulernas dimensioner vilketleder till sämre flexibilitet i planlösningarna hos volymelementbyggda hus. Underbyggprocessen vid modulprojektering är det särskilt viktigt med organisation och samordningav transporter, det kräver också ett tidigt samarbete mellan arkitekt och projektledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)