Smitten and Bitten: en diskursanalys av bokserien Twilight ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna studie har jag undersökt genuskonstruktionerna i Stephanie Meyers fyra böcker; Twilight (2005), New Moon (2006) Eclipse (2007) och Breaking Dawn (2008). Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och perfomativitet, Gayle S Rubin och Michel Foucaults teorier om sexualitet som något historiskt konstruerat samt Laura Mulveys teori om ”The Male Gaze”. Det jag frågade materialet var hur genus och sexualitet konstrueras i de fyra böckerna utifrån de tre huvudkaraktärerna. Metoden är kritisk diskursanalys och karaktärsanalys. Resultatet visar att genus konstrueras på ett sätt som passar in i den heterosexuella matrisen. Sexualiteten och begäret är heteronormativt och karaktärerna ges typiska manliga och kvinnliga egenskaper. Det som sticker ut är Isabella Swans karaktär som konstrueras med en ”kvinnlig blick”, det är den som beskriver de manliga subjekten och begär dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)