Förändringsarbete i skolans värld - en fallstudie av Spjutspetsskolan i Trelleborg

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Förändringsarbete i skolans värld - en fallstudie av Spjutspetsskolan i Trelleborg Seminariedatum: 2007-06-04 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats 10 poäng (15 ECTS) Författare: Carina Nertlinge & Johan Nordgren Handledare: Per-Hugo Skärvad Nyckelord: Organisationsförändring, skola, konflikt, kultur, projekt Syfte: Syftet är att undersöka om förändringsprocessen bidragit till den kritik som Spjutspetsskolan har mött. Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ ansats och har som empiri ett flertal intervjuer med inblandade i förändringen. Empirisk grund: Trelleborgs kommunala skola Teoretiska perspektiv: Organisationsförändring, kultur, konflikter Slutsatser: Det är vår slutsats att förändringsarbetet har varit bristande i vissa aspekter, vilka sedermera har skapat och bidragit till den kritik som uppkommit. Title: School change – a case study of Spjutspetsskolan Authors: Carina Nertlinge & Johan Nordgren Advisors: Per-Hugo Skärvad Date: 2007-06-04 Course: FEK582, Bachelors thesis in Business Administration, 10 Swedish credits, (15 ECTS) Key words: Organisational change, school, conflict, culture, project Purpose: The purpose of this study is to examine if the the organisational change itself has contributed to the criticism against the project Spjutspetsskolan. Methodology: The study is based on a qualitative approach, and has as its empirical foundation several interviews with individuals involved in the project. Empirical foundation: Trelleborg municipal school Theoretical perspectives: Organisational change, culture, conflicts Conclusions: It is our conclusion that the project has been lacking in certain respects, which has both created and contributed to the criticism against it.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)