Samtal för formativ bedömning i förskollärarprogrammet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärarstudenters lärande stöttas under formativa bedömningssamtal, med ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt. Mitt intresse för formativ bedömning och lärande i samtal under högre utbildning grundar sig i min bakgrund som förskollärare och som kursledare och lärare inom verksamhetsförlagd utbildning i ett förskollärarprogram. Förskolläraruppdraget är mångsidigt och komplext. Min förhoppning är att studien kan bidra till kunskap om hur vi på bästa sätt skapar en utbildning med hög kvalitet som stöttar blivande förskollärare i sin progression mot förskolläraryrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)