SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar hur ett införande av SOA (Service Oriented Architecture) påverkar en organisations IT-arkitektur. IT-arkitekturen har stor betydelse för en organisation och det är viktigt att arkitekturen är anpassad efter verksamheten för att lyckas med ett införande. Syftet var således att ta fram ett ramverk innehållande faktorer som påverkar IT-arkitekturen vid ett införande av SOA, vilka problem dessa faktorer kan medföra samt förslag på åtgärder. Genom litteraturgranskning och tre kvalitativa intervjuer erhöll vi underlag för att skapa ovan nämnda ramverk. Resultatet blev ett ramverk innehållande fem dimensioner av IT-arkitektur som visar att påverkan till stor del beror på hur väl IT-arkitekturen är anpassad till verksamheten. De problem som identifierades kunde till stor del spåras till avsaknad av en effektiv styrning och kontroll i IT-arkitekturen. Resultatet indikerar även att ett införande bör ske genom att involvera hela organisationen för att uppnå ett lyckat resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)