Alla vi människor i Bullerbyn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: I föreliggande studie har Malmö stads arbete för att minska buller och dess effekter granskats genom semi-strukturerade intervjuer med fyra berörda aktörer. Syftet var att få en inblick i arbetsprocesserna kring bullerbekämpning hos de olika aktörerna. Detta för att ytterligare kunna belysa förbättringspunkter som skulle kunna optimera processerna vidare. En analys där arbetet delades in i olika kategorier gjordes därför för att identifiera eventuella brister, som sedan diskuterades. Med hjälp av ett antal teorier - Urban ecology theory, public choice theory, Hannigan's typologi, Habermas teori om kommunikation och rationalitet samt Danermarks samverkansteori - kunde kunskapsspridning och politiska strategier definieras som viktiga områden att utveckla i det framtida arbetet för ett mer hälsosamt och hållbart Malmö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)