Motivationsskapande ledarskap inom upplevelseekonomin : En studie utifrån målvägsteorin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att skapa större förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan bidra till motivationsskapande hos medarbetare inom upplevelseekonomin, med fokus på målvägsteorin.  Metod: I studien har en kvalitativ metod använts, där åtta semistrukturerade intervjuer och åtta enkätundersökningar har genomförts. Undersökningen valde vi att genomföra inom upplevelseekonomin, där vi specifikt valde att intervjua ledare från Escape Room företag. Escape Room är en verksamhet som säljer upplevelser i form av att deltagarna blir inlåsta i ett rum och tillsammans ska ta sig ut genom att lösa olika problem, gåtor, pussel osv.   Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att ledare inom upplevelseekonomin skiftar mellan olika ledarbeteenden, där respondenterna i studien främst uppvisar en kombination av vägledande och prestationsinriktade ledarbeteenden. Genom en analys av respondenternas svar och den insamlade empirin, finner vi dock att en kombination av ett stödjande och ett vägledande ledarbeteende kan uppfattas mer motiverande för medarbetare inom upplevelseekonomin.  Examensarbetets bidrag: Med studien hoppas vi kunna bidra till ledarnas arbete för att skapa motivation hos medarbetarna, framförallt inom upplevelseekonomin. Vi hoppas att studiens olika delar kan ge ledare tips på hur de kan skapa motivation inom den egna verksamheten. Givet målvägsteorin, fann vi inget underlag för att visst ledarbeteende ska motivera medarbetare med vissa egenskaper, däremot fann vi att situationens egenskaper har större betydelse.  Förslag till vidare forskning: Beträffande målvägsteorin, har vi i vårt arbete valt att fokusera på den tidigare framtagna versionen av House (1971, 1996) som innefattar fyra ledarskapsbeteenden för att öka individens motivation. Vid senare versioner som släppts av målvägsteorin finns fler ledarskapsbeteenden inräknade. Intressant i en framtida forskningsstudie vore därför att inkludera resterande ledarskapsbeteenden likväl. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)