SELF-COMPASSION HOS STUDENTER: KROPPSUPPFATTNING OCH PERFEKTIONISM SOM PREDIKTORER AV SELF-COMPASSION

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Intresset för self-compassions effekt på psykologiskt välbefinnande har ökat. Self-compassion är negativt associerat med självkritik, ångest och upptagenhet av och utvärdering av den egna kroppen. Self-compassion anses skydda mot de negativa effekterna av perfektionism. Eftersom self-compassion tros förbättra mental hälsa är det av vikt att undersöka vilka variabler som predicerar self-compassion. Denna studies syfte var att undersöka om variablerna kroppsuppfattning och perfektionism predicerade self-compassion. Självskattningsformulären Self-compassion Scale Short Form, Frosts´s Multidimensional Perfectionism Scale och Body Shape Questionnaire-8C administrerades till deltagarna. Resultatet beräknades med hjälp av hierarkiska regressionsanalyser. Resultatet påvisade att subskalan för perfektionism, Concern over Mistakes och Doubts about Actions, och kön signifikant predicerade self-compassion och förklarade en signifikant andel av variansen i self-compassion. Kroppsuppfattning predicerade inte self-compassion signifikant och förklarade inte en signifikant andel av variansen i self-compassion. Framtida forskning angående eventuell överrensstämmelse mellan perfektionism och kroppsuppfattning önskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)