En roman att sätta tänderna i : - Tre forskare och fem studenter tolkar Bram Stokers Dracula

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker och jämför tre forskares och fem gymnasieelevers tolkningar av några olika aspekter av Bram Stokers verk Dracula. I uppsatsen har Judith Langers och Johnathan Cullers teorier inspirerat utformningen av frågeställningen som berör påverkan av litterära och andra erfarenheter. Undersökningens resultat och analys visar på både skillnader och likheter mellan forskarnas och elevernas olika tolkningar, inte minst vad gäller sexualitetens betydelse i verket. Undersökningen har också visat att elevernas tidigare erfarenheter påverkat förväntningarna på Dracula, men inte påverkat förståelsen eller tolkningarna negativt utan istället hjälpt dem genom verket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)