Välkommen till världen - ett bildspel i klarspråk!

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Marlene Ström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det här är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktning Textdesign, på Mälardalens högskola. Studiens syfte är att utforska hur informationsmaterial från en myndighet till individer med annat språk än svenska som modersmål kan göras mer lättillgängligt och öka materialets läsbarhet och läsvärde. Målet med studien är att ta fram ett gestaltningsförslag som är anpassad till målgruppens behov. Studiens metod bestod av en läsbarhetsanalys av redan befintligt material, en kvantitativ enkätundersökning samt två kvalitativa intervjuer. Informanterna i enkätundersökningen var kvinnor som har fött barn i Sverige mellan år 1982 och 2016. De som intervjuades var två barnmorskor i två olika län. Resultatet i studien visade på att myndighetens information inte var anpassat för målgruppen. Det fanns även ur ett normkritiskt perspektiv brister i informationsmaterialet. Språkbruket var inte konsekvent och stundvis omodernt och komplicerat. Detta gör att informationsmaterialet blir svårt för målgruppen att till sig. Utifrån studien togs två gestaltningsförslag togs fram. Gestaltningsförslagen utformades med hjälp av forskning i interkulturell kommunikation, principerna för klarspråk, bild och text i samverkan samt tydligare grafisk utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)