Balansgången i att tillgodose de boendes behov : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetet med undernäring inom äldreomsorgen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Amanda Stark; Micaela Ödling; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Undernäring har stora konsekvenser för både individ och samhälle. På svenska äldreboenden föreslås prevalensen vara 17,7-30 procent. Vid förebyggande och behandling av undernäring behöver äldres förändrade näringsbehov tas i beaktande. Socialstyrelsen gav 2011 ut en vägledning för arbetet med undernäring och år 2015 kom föreskriften SOSFS 2014:10 som innebär att det måste finnas rutiner kring arbetet med undernäring för samtliga aktörer som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetet med undernäring på kommunala särskilda boenden för äldre. Metod och material: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer hölls med fem sjuksköterskor från olika kommunala äldreboenden inom samma kommun. Intervjuerna transkriberades och tematisk analys användes för databearbetning. Levines Bevarandemodell användes i analysens sista steg. Resultat: I analysen framkom hur sjuksköterskorna aktivt jobbar för att tillgodose de boendes behov genom att skapa goda förutsättningar med rutiner och de tillgångar som finns, samtidigt som de försöker hantera försvårande omständigheter såsom bristande resurser och att leva upp till krav utifrån. Sjuksköterskorna hjälper de boende att adaptera till förändringarna åldrande, sjukdom och den nya yttre miljön, genom att skapa bevarande av energi samt strukturell, personlig och social integritet. Slutsats: För sjuksköterskorna finns en svår balansgång mellan att följa rutiner och att tillgodose de boendes behov, som är fler än bara nutritionsbehovet. Arbetet med undernäring bland äldre kan utvecklas ytterligare genom att beakta de upplevelser som finns hos dem som arbetar inom äldreomsorgen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)