IFRS 15 - En kvantitativ undersökning av påverkan på nettoomsättning för telekombranschen i Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Redovisning av intäkter har en avgörande roll i finansiella rapportereftersom de ofta utgör grunden för investeringsbeslut. Intäktsredovisning varit ett omdebatteratproblem med avseende till flertalet skandaler kring intäktsredovisning. Bedömningen av flertaletpraktiker är att införandet av den nya intäktsstandarden IFRS 15, kan få en stor påverkan på företaginom telekombranschen. Telekombranschen är särskilt påverkad på grund av att avtal med kunder oftaär komplexa och långa. Genom inskickade comment letters framkom det även att flertalet företaginom telekombranschen var kritiska till denna förändring som bland annat skulle skapa en störrefluktuation på redovisade intäkter.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de förväntningar som praktiker haft påintäktsredovisningen i telekombranschen med införandet av IFRS 15, förhåller sig till förändringen avde redovisade intäkterna i europeiska börsnoterade bolag inom telekombranschen för år 2016 och2018.Avgränsningar: Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer en avgränsning genomföras föratt enbart studera börsnoterade europeiska bolag inom telekombranschen som redovisar enligt IFRS15 i sin koncernredovisning. Skälet till att avgränsa oss till samtliga telekombolag i Europa är att detmöjliggör för en djupgående analys inom en specifik bransch.Metod: Datainsamling för studien har gjorts genom Capital IQ. Studien har undersökt denprocentuella förändringen av intäkter med hänsyn till flertalet kontrollvariabler som kan antas påverkaredovisning av intäkter i väsentlig utsträckning. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik följt avparat t-test, Wilcoxons teckenrangtest, Pearsons korrelationstest och en linjär regressionsanalys.Resultat och slutsatser: Resultat av studien kan antas följa de förväntningar som fanns bland bådepraktiker och telekombranschen vid införandet av IFRS 15. För en signifikansnivå på 5% visarstudiens hypotesprövning på att det finns en signifikant positiv skillnad mellan intäkter för europeiskatelekombolag före kontra efter implementeringen av den nya intäktsstandarden IFRS 15.Förslag till fortsatt forskning: För att kontrollera för att telekombolag har haft en större effekt pånettoomsättning än resterande branscher, öppnar studien upp för att undersöka andra branscher. Attdessutom bredda studien till att omfatta fler länder skulle öka antalet observationer och troligtvis ledatill mer trovärdiga slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)