Ekologiskt som ekologiskt? : En kvantitativ studie av eco-label effekten utifrån de tre hållbarhetsaspekterna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Ekologiskt som ekologiskt? – En kvantitativ studie av eko-label effekten ur de tre hållbarhetsaspekterna. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi: Examensarbete i företagsekonomi C 15hp Författare: Malin Damberg Larsson och Anna Östlund Handledare: Dr. Jonas Kågström Datum: 2015 MAJ Syfte: Syftet med studien är att mäta om magnituden på eko-label effekten skiljer sig utifrån vilken del av de tre hållbarhetsaspekterna (miljö, social, ekonomisk) produkten fokuserar på. Genom vår studie vill vi bidra med en inblick i hur eko-label effekten påverkar synen på ekologiska produkter utifrån de olika aspekterna. Metod: I studien genomfördes ett experiment med 117 deltagare som var uppdelade i tre olika grupper. Deltagarna fick smaka på två vanliga vindruvor men där en benämndes som ekologisk. De tre grupperna skilde sig åt genom att den ”ekologiska” vindruvan påstods rikta sig mot antingen social-, ekonomisk- eller miljö/ekologisk hållbarhet. Detta för att se om eco-label effekten var starkare i någon av de tre betingelserna. Resultat & slutsats: Resultatet visar att konsumenter tenderar att glorifiera ekologiska produkter. Det går också att se att redan ekopositiva konsumenter som möts av en rikta marknadsföring mot eko- och miljö tenderar att glorifiera ekologiska produkter mer jämfört med de andra betingelserna. Förslag till fortsatt forskning: Författarna efterlyser vidare forskning som vill inrikta sig mot en äldre målgrupp och dess syn och uppfattning på ekologiska produkter. Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag består av att både bekräfta delar av tidigare studier som visat på en glorifiering av ekologiska produkter samt belysa vikten av tanken om de hälsofördelar de ekologiska produkterna anses ha bland konsumenterna. Rent praktiskt bidrar uppsatsen till kunskap kring vikten av att i sin marknadsföring belysa miljöaspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)