Amningsstöd : Ur nyblivna mödrars perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Amning är viktig ur många aspekter. Om amningen inte fungerar kan det få känslomässiga konsekvenser för den nyblivna modern och anknytningen till barnet kan också påverkas negativt. Tiden för nyblivna mödrar att tillgodogöra sig amningskunskaper och -färdigheter på BB har minskat på senare år då vårdtiden har kortats. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka nyblivna mödrars upplevelse av amningsstöd på BB. Elva vetenskapliga artiklar granskades och bedömdes. Hur nyblivna mödrar upplevde amningsstödet på BB kunde urskiljas i fyra kategorier; Råd och information, Bemötande och praktisk hjälp, Individuell bekräftelse och Stress. När amningsstödet inte motsvarade mödrarnas önskemål, ledde det till känslor av osäkerhet och otillräcklighet. Fortsatt forskning är nödvändig för att ta reda på hur amningsstödet kan förbättras för nyblivna mödrar på BB. Det behövs ett nytt sätt att organisera och arbeta för att vården skall bli mer jämlik, där mödrarna i större utsträckning är delaktiga och ges eget ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)